204 N. Main St, McPherson, KS  67460  

 620-504-9221